messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box สำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศรรัช อภิบาลศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอุทยารัตน์ ภัณทจร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศิวกร ยอดสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายภูวเดช ไลไธสง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายรุ่งโรจน์ แสวงกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายบุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายสิทธิศักดิ์ อาจณรงค์
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ ภู่แดงงาม
นิติกรชำนาญการ
นายวิชญ์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางอรนุช กุมภะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายโสรัจ ศิริวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววาสนา จันทร์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญชนก คีรีแรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรนิภา ห่วงมาก
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวเพชรพร้อม สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปัทมา โพธิ์พา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนิติวุฒิ ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
นายวรินทร คุณโลหิต
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายธีรพงษ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวนัทธมน ธัญญสิทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฐณิชา คณานันท์
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
นายอรรถวิทย์ วรรณศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
นายกวิน คงฟัก
พนักงานจ้างทั่วไป(งานเทศกิจ)

นายสมยา เถื่อนพนม
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถ)