messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวอุราดา พูลแสวง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายคมพล พันธ์ยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนพรัตน์ ปฎิญาณกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวภัคนภัสส์ พานทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชโลทร หมัดละ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนิดารัตน์ อุทิศ
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)