messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 081-3732255
นายสุมิตร เขียวขจี
รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 099-4562665
นายประสาน พงษ์พานิช
รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 089-9387697
นายมนัส ปรุงทำนุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวสายสวาท วังรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 039-511043
นายวรุตฒ์ จินตกานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 039-511043
account_box สภาเทศบาลเมืองตราด
นายวิโรจน์ สุขะ
ประธานสภาเทศบาลเมืองตราด
นายวีรศักดิ์ หวลถนอม
รองประธานสภาเทศบาลเมืองตราด
นายดำรัส บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรชัย สุทธิวารี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธราธร สุทธิวารี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวีรศักดิ์ หวลถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพงศ์อมร คชศิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายแสน สุทธิวารี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวรุจิรา เธียรตระการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเทวัญ ต้นชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวแพรวไพริน พาทีทิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวธันย์ชิตา สาคเรศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธวิภัทร์ จันทรปรรณิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายขวัญชัย แสนสบาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธานี ลิมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายหฤษฎ์ เสาวรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวรวิท ดำรงพานิชกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสมศักดิ์ ไกรวณิช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสัญชัย รูปเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวิโรจน์ สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาลเมืองตราด
ว่าง
รองปลัดเทศบาลเมืองตราด
นางรัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 084-3625682
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายตนุภัทร นะรานันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 096-7142968
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศรรัช อภิบาลศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอุทยารัตน์ ภัณทจร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศิวกร ยอดสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายภูวเดช ไลไธสง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายรุ่งโรจน์ แสวงกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายบุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายสิทธิศักดิ์ อาจณรงค์
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ ภู่แดงงาม
นิติกรชำนาญการ
นายวิชญ์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางอรนุช กุมภะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายโสรัจ ศิริวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววาสนา จันทร์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญชนก คีรีแรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรนิภา ห่วงมาก
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวเพชรพร้อม สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปัทมา โพธิ์พา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนิติวุฒิ ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
นายวรินทร คุณโลหิต
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายธีรพงษ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวนัทธมน ธัญญสิทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฐณิชา คณานันท์
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
นายอรรถวิทย์ วรรณศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
นายกวิน คงฟัก
พนักงานจ้างทั่วไป(งานเทศกิจ)

นายสมยา เถื่อนพนม
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถ)
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวอุราดา พูลแสวง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายคมพล พันธ์ยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนพรัตน์ ปฎิญาณกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวภัคนภัสส์ พานทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชโลทร หมัดละ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนิดารัตน์ อุทิศ
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)
account_box กองการศึกษา
นางกัญญรัตน์ รอดพิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานายสุพศิน ลุนบง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการหารศึกษา ปก/ชก
นางสาวนิภาพร กล่อมจอหอ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสำรวย ธุระอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายแสนรัก สุดเทียน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายวีรชล นรินทร
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางดวงสมร เนตรสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรพงศ์ สืบวงษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายสงคราม มั่นทอง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายศศิพงษ์ หักกะยานนท์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวบุศรินทร์ ทองสม
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส


นายฤชากร ธนสมบูรณ์พันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์
นางสาวรุ่งรัศมี รัตนวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจรัส ดวงเเก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 039-511043
นายสำเนา ตรีเมฆ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นายพีระพงศ์ ชอบรส
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
โทรศัพท์ : 039-511043
นายธนภัทร อ่องสิทธิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวอัมพร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นายเขมพัฒน์ ดีประชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวกันยกร อภิบาลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 039-511043
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายตนุภัทร นะรานันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 039-511043
จ่าเอกณัฐพงษ์ อำนวยศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 039-511043
นายวินิจ บุญเรือง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0962989299
นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์
สัตวแพทย์อาวุโส
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวสุมาลี สมหา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวกันยารัตน์ คดกริช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 039-511043
นางวิไล สุตตสันต์
ลูกจ้างประจำ
โทรศัพท์ : 039-511043
account_box กองคลัง
นางอนงค์ เข้งนุเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
account_box กองสวัสดิการสังคม