messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
info มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด
ด้านคุณภาพชีวิต
มาตฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย มาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มาตฐานการการป้องกันอุบัติภัยทางถนน มาตรฐานการประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานการทะเบียนและอนุญาต มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานหอกระจายข่าว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ มาตรฐานหอพัก มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มาตฐานถนน ทางเดินและทางเท้า มาตรฐานทางระบายน้ำ มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก มาตรฐานระบบน้ำสะอาด มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานหอพัก มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตฐานการกำกับดูแลโรงงาน มาตรฐานทางระบายน้ำ มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก มาตรฐานระบบน้ำสะอาด มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานหอพัก มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์