messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
เทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
เรื่อง การกำหนดค่าเข้าชมและเงื่อนไขในการเข้าชม พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองตราด พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1