messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box สภาเทศบาลเมืองตราด
นายวิโรจน์ สุขะ
ประธานสภาเทศบาลเมืองตราด
นายวีรศักดิ์ หวลถนอม
รองประธานสภาเทศบาลเมืองตราด
นายดำรัส บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรชัย สุทธิวารี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธราธร สุทธิวารี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวีรศักดิ์ หวลถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพงศ์อมร คชศิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายแสน สุทธิวารี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวรุจิรา เธียรตระการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเทวัญ ต้นชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวแพรวไพริน พาทีทิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวธันย์ชิตา สาคเรศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธวิภัทร์ จันทรปรรณิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายขวัญชัย แสนสบาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธานี ลิมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายหฤษฎ์ เสาวรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวรวิท ดำรงพานิชกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสมศักดิ์ ไกรวณิช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสัญชัย รูปเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวิโรจน์ สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
image ประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565[21 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564[24 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564[27 กันยายน 2564]
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564[26 สิงหาคม 2564]
 
folder ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ขอเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 13 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow vdo งานกิจการสภาเทศบาล