messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder การบรรจุแต่งตั้ง
ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ 580/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
เป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองตราด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเทศบาลเมืองตราด กำหนดมาตรฐานคุณธรรม พนักงานประจำ และพนังงานจ้างของเทศบาลเมืองตราด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน จริยธรรมและป้องกันการทจุจิต grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาลเมืองตราด (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศคณะกรรมการฯจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14