messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder คู่มือสำหรับประชาชน (กองช่าง)
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
find_in_page การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
find_in_page การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
find_in_page การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
find_in_page การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
find_in_page การแจ้งการขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder คู่มือสำหรับประชาชน (กองคลัง)
find_in_page การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
find_in_page การรับชำระภาษีป้าย grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder คู่มือสำหรับประชาชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด : โทร.039-511046
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ(เกิน 200 ตร.ม.) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
find_in_page การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder คู่มือสำหรับประชาชน (กองสวัสดิการฯ)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder คู่มือสำหรับประชาชน (พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด)
find_in_page การขอใช้บริการสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับเด็กเล็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page การขอใช้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
แผ่นพับพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
การขอใช้ทรัพย์สินเทศบาลเมืองตราด (กองการศึกษา) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder คู่มือสำหรับประชาชน (งานการเจ้าหน้าที่)
find_in_page การขอรับบําเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง แก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
find_in_page การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จราย เดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page การขอบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจํา ผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ถึงแก่กรรม) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page การขอบําเหน็จพเิศษ(กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอัน เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
find_in_page การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
การขอรับบําเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นถึงแก่กรรม) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
การขอรับบําเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder คู่มือสำหรับประชาชน (งานเทศกิจ)
find_in_page การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder คู่มือสำหรับประชาชน (งานทะเบียนราษฎร์)
find_in_page การขอเลขบ้าน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
find_in_page การแก้ไขรายการ(ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page กาารับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้าน (ระเบียบฯข้อ 89) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
find_in_page การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
find_in_page การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน(ระเบียบฯข้อ84) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13