ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง