ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง