ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง