messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
check_circle BBL
ระบบสารสนเทศเพื่อการการจัดการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)

แบบฟอร์ม มท.4
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) - เงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย - เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว
แบบฟอร์ม มท.5
1. อาคารเรียน 2. อาคาร ศพด. 3. สนามเด็กเล่น 4. DLTV 5. การจัดการศึกษา ศพด. 6. เรียนฟรี 15 ปี แก้ 14.01.63 17.12น. 7. นม(ปฐมวัย) 8. อาหารกลางวัน (ปฐมวัย) 9. นม(ประถมศึกษา) 10. อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) 11. ปัจจัยพื้นฐาน (นักเรียนยากจน) 12. เด็กด้อยโอกาส 13. การศึกษาชายแดนใต้ 16.1.63
แบบฟอร์ม มท.6
1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) 2. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 3. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) 6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการก่อสร้าง-ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง 8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้าง-ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 11. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) 12. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 13. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) 14. เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานชั่วครามสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 15. เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 16. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท. 17. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท. 18. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิก
แบบฟอร์ม มท.7
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างลานกีฬาและสนามกีฬา 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานสงเคราะห์คนชรา 4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานีอนามัยถ่ายโอน 5. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 6 .เงินอุดหนุนทั่วไปบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน ดำเนินงาน 7. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพคนพิการ 8. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10. เงินอุดหนุนทั่วไปศูนย์บริการทางสังคม 11. เงินอุดหนุนทั่วไปสถานสงเคราะห์คนชรา 12. เงินอุดหนุนทั่วไปสถานีอนามัยถ่ายโอน 13. เงินอุดหนุนทั่วไปรบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน
แบบฟอร์ม มท.8
1. ครุภัณฑ์การจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย อปท 2. ชดเชยรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ 4. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 5. การจัดการศึกษาของ รร. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)